Adam Sobczyk Komornik Sądowy przy SR w Koszalinie

Pierwsza licytacja nieruchomości – działka nad jeziorem w Poroście

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 16833

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Adam Sobczyk na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-11-2023 r. o godz. 15:00 w kancelarii komornika mieszczącej się: 75-412 Koszalin, al. Monte Cassino 6/102, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 257/51 o powierzchni 0,0600 ha należącej do dłużnika: Krzysztof Rudol, położonej: 76-020 Bobolice, Porost, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 16833 [NKW: KO1I/00016833/5].

Suma oszacowania wynosi 38 976,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 232,00 zł.

Na dwa tygodnie przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 3 897,60 zł – w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Alior Bank S.A. nr 84 24900005 0000 4530 1667 8787 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data wpłaty lub uznania rachunku bankowego komornika).

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Adam Sobczyk

Zdjęcia

Mapa ewidencyjna

Wypis z rejestru gruntów