Adam Sobczyk Komornik Sądowy przy SR w Koszalinie

Spis inwentarza

Spis inwentarza to instytucja należąca do prawa spadkowego. Po śmierci osoby bliskiej to, co po sobie pozostawiła, jest dziedziczone przez członków bliższej lub dalszej rodziny. Mogą to być np. środki pieniężne na rachunku bankowym, niewypłacone wynagrodzenie za pracę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, samochody, czy motocykle, mieszkania, działki rolne lub budowlane i wiele innych. Ale mogą to być także długi.

Spis inwentarza służy zasadniczo ochronie spadkobierców przed długami spadkodawcy.

Jest to dokument sporządzany w formie protokołu przez komornika mający moc dokumentu urzędowego. Jego celem jest ustalenie, jaki majątek posiadał zmarły na dzień śmierci i jakie miał zadłużenie.

W wyniku sporządzenia spisu inwentarza uzyskuje się informację, do jakiej kwoty odpowiada się za długi zmarłego.
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza składa się do sądu albo bezpośrednio do komornika. Składając wniosek do komornika należy uprawdopodobnić, że jest się spadkobiercą. W tym celu należy posiłkować się przede wszystkim aktami stanu cywilnego (akt zgonu zmarłego, a ponadto akt urodzenia, czy akt małżeństwa wnioskodawcy – w zależności od tego, jaki stosunek pokrewieństwa łączył go ze zmarłym). Powyższe okoliczności można uprawdopodobnić również za pomocą innych dokumentów (np. akt poświadczenia dziedziczenia, czy postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, ale także umowy zawierane w formie aktu notarialnego, które powołują się na te okoliczności).
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć:
 • spadkobierca
 • uprawniony do zachowku
 • zapisobierca
 • wykonawca testamentu
 • tymczasowy przedstawiciel
 • wierzyciel mający pisemny dowód przeciwko spadkodawcy
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza można złożyć w każdym czasie po śmierci zmarłego. Jednak czym wcześniej zostanie on złożony, tym większe prawdopodobieństwo ustalenia dokładnego stanu majątku i wysokości zobowiązań. To także większa szansa na to, że spadkodawca nie zostanie zaskoczony przez wierzycieli zmarłego wezwaniami do zapłaty jego długów.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Adam Sobczyk sporządza spisy inwentarza osób, których ostatnim miejscem zamieszkania było:
 • miasto Koszalin
 • gmina Będzino
 • gmina Biesiekierz
 • gmina Bobolice
 • gmina Manowo
 • gmina Mielno
 • gmina Polanów
 • gmina Sianów
 • gmina Świeszyno
Postępowanie przed komornikiem trwa przeciętnie od miesiąca do kilku miesięcy. W nielicznych przypadkach, np. gdy zmarły posiadał znaczny majątek, szczególnie o wartości historycznej, albo liczne zobowiązania, może się ono wydłużyć.
Opłata od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza wynosi 400,00 zł.